Filozofia

FILOZOFIA

Všetko so všetkým
súvisí

Evolučný vývoj nás vedie k prežitiu. Schopnosť prežiť pre nás znamená adaptovať sa, napredovať a kontinuálne rásť. Základným prvkom je predpoklad, že všetko so všetkým súvisí.

Architektúra
súvislostí

Naša zvedavosť pri skúmaní toho, čo poháňa trhy, nám umožňuje spájať skryté súvislosti aj v dynamicky meniacom sa prostredí.

Filozofickým východiskom je poznanie, že trhy sú neefektívne a investičné správanie často naráža na iracionálne rozhodnutia. Tento dynamický stav nám pravidelne ponúka investičné príležitosti pre neustálu tvorbu hodnoty.

Alternatívne
myslenie

Mentálne modely nás nútia spochybňovať zažité presvedčenia a objavovať nové poznatky.

Vychádzame z poznania a presvedčenia, že cyklus a supercyklus je hlavnou hybnou silou všetkého. Makro myslenie nám pomáha pochopiť, ako svet myslí, cíti a kam smeruje.

Umenie
a veda

Spojenie matematickej a behaviorálnej heuristiky, umenia a vedy nám pomáha rásť a napredovať v dlhodobom horizonte.

Madona del Cardellino, Raffael, 1507

Príbeh a analýza
scenárov

Príbehy nie sú predpovede. Ide o premyslené hypotézy, ktoré nám umožňujú identifikovať perzistentné trhové anomálie, príležitosti, riziká a vypracovať veľmi náročné scenáre budúceho možného vývoja.

Dôkladne premýšľame o spôsoboch, akými môžu tieto sily vzájomne reagovať. Ide o proces, pri ktorom skúmame ich dynamiku a hĺbku.

Stratégie

Aplikujeme alternatívny multistrategický prístup, ktorý pomáha validovať našu investičnú tézu. Zameriavame sa na hľadanie asymetrických výnosov smerom nahor aj nadol.