Stratégie

STRATÉGIE

Multistratégia:
Absolútny výnos

Zameriavame sa na hľadanie asymetrických výnosov smerom nahor aj nadol. Multistratégia je kombinácia viacerých investičných štýlov, aby fungovala za každých okolností aj v čase, keď iné stratégie zlyhávajú.

HEDŽOVÝ FOND

Fibonacci Fund

Jedinečný multistrategický prístup využíva kombináciu globálneho makro investovania a systematických tradingových stratégií.

Investičným cieľom fondu je dosiahnuť nadpriemerný rast kapitálu (+20% p.a.) pri ročnej volatilite nižšej ako 10%. Fond sa zameriava na absolútny výnos investovaním do najlikvidnejších podkladových aktív (do 40%) zaistený derivátovými kontraktmi (do 60%).

+
0 ,
0
%

priemerný ročný výnos*

-
0 ,
0
%

najhorší mesiac*

+
0 ,
0
%

kumulatívny výnos*

*aktuálne k 10.8.2023

IV
DISKREČNÝ MODEL
I
MAKRO MODEL
II
SYSTEMATICKÝ MODEL
III
ALOKAČNÝ MODEL
V
RISK MANAGEMENT
MODEL

Rozdiel medzi tradičnou a alternatívnou stratégiou

TRADIČNÉ STRATÉGIE

A

Väčšina investorov má 3 až 4 triedy aktív ako dlhopisy, akcie, nehnuteľnosti, drahé kovy alebo hotovosť. Tradičná diverzifikácia nefunguje, ako nám ukázali aj posledné výkyvy.

B

Tradičné portfóliá nemajú prospech z diverzifikácie, keďže v prípade nepriaznivých výkyvov sa zvyknú pohybovať rovnakým smerom.

C

Samotné držanie viacerých „diverzifikovaných“ investícií patriacich do rovnakej triedy aktív neznižuje volatilitu, ani riziko – práve naopak, v čase turbulencií veľmi rýchlo rastie a znásobuje straty.

MULTISTRATÉGIA

A

Mimoriadna úroveň diverzifikácie a nízkej korelácie.

B

Skutočná diverzifikácia = kombinácia viacerých investičných štýlov.

C

Zameranie na hľadanie výnosov smerom nahor aj nadol.

D

Alternatívne stratégie = princíp absolútneho výnosu. Multistratégia funguje v časoch, keď iné zlyhávajú.

PRIVATE EQUITY

Da Vinci Fund

Private equity fond investuje do reálnych aktív, aby prinášal návratnosť a pridanú hodnotu v akomkoľvek cykle.

Da Vinci Fund využíva oportunistický investičný prístup prostredníctvom private equity. Zameriavame sa na spoločnosti zo zdravotníckeho a farmaceutického odvetvia, sektora distribúcie a informačných technológií so zameraním na farmáciu.

 

Cieľom sú spoločnosti z defenzívneho sektora s nadpriemerným rastovým potenciálom a odvahou meniť svet.

 

Stratégia rozvoja akvirovanej spoločnosti je založená na partnerstve a úzkej spolupráci s manažmentom, aktívnom riadení a podpore inovácií a poskytovaní našej expertízy a kapitálovej štruktúry.

Salvator Mundi, Leonardo da Vinci, c. 1499–1510, detail

+
0
%

cieľová výnosnosť fondu

+
0 ,
0
%

priemerný ročný výnos*

+
0 ,
0
%

výnos od založenia fondu

*aktuálne k 10.8.2023

Sektory
ZDRAVOTNÍCKY SEKTOR
  • farmaceutická výroba
  • distribúcia
  • špecializované produkty a služby
  • zdravotnícke technológie a inovácie
Geografické zameranie
  • krajiny CEE
  • juhovýchodná Európa
  • rozvíjajúce sa trhy Ázie
  • Južná Amerika

Salvator Mundi, Leonardo da Vinci, c. 1499–1510, detail

Výhody fondu
reálnych aktív

GLOBAL MACRO

Singapore VCC

Stonebridge Capital VCC je oportunistický globálny makro fond.

Našou výhodou je agilnosť a zameranie na izoláciu perzistentných trhových anomálii identifikovaných v akademickej literatúre, ako aj tých, ktoré objavili odborníci z praxe, čo nám umožňuje zachytiť Alfu počas celých trhových cyklov.

 

Investičným cieľom fondu je generovať absolútne výnosy v stredno- až dlhodobom horizonte, ktoré majú minimálnu koreláciu so systematickými rizikovými faktormi. Stratégie sa opierajú o naše investičné témy, z ktorých generujeme scenáre budúceho vývoja udalostí.

AAA

rating

5

fondov

19

rokov skúsenosť

Insider

Opierame sa o vlastný hĺbkový výskum, ktorý je systematický. Detailne analyzujeme vznikajúce riziká a príležitosti.