● Aukčná teória
Časť 1.

Aukčná teória
Časť 1.

ZDIEĽAŤ

Na dynamiku finančných trhov sa môžeme pozerať z rôznych perspektív. V tejto sérii článkov rozoberieme jeden z fundamentálnych prístupov k interpretácii zmien cenovej hladiny. Aukčná teória (Auction Market Theory – AMT) je aplikovateľná prakticky na všetky štruktúry, v ktorých prebieha nákup a predaj tovarov, služieb alebo aktív. AMT môžeme taktiež použiť na akékoľvek časové rámce, od makro pohybov až po scalping priamo z objednávkovej knihy (order book).

Čo je aukčná teória?

Teória aukčného trhu ako taká nemá konsenzuálnu definíciu. Ide skôr o filozofiu, ktorá je pre starú časť ľudského mozgu veľmi neintuitívna, dokonca až do takej miery, že intuitívne ľudské správanie je presným opakom optimálneho správania na základe aukčnej teórie. V prvej časti našej série o Teórii aukčného trhu budeme rozoberať základné pojmy a princípy, na ktoré nadviažeme v nasledujúcich pokračovaniach.

Profily

Na pochopenie základných princípov aukčnej teórie je dôležité najprv vysvetliť vizuálne zobrazenie TPO (Graf č.1 – market profile). 

Zdroj: TradingView

V tomto článku nebudeme ešte zachádzať do technických detailov a postupov, ako správne čítať a vyhodnocovať konkrétne úkazy a údaje na profiloch. Graf č.1 zobrazuje fluktuáciu ceny S&P 500 počas 29. novembra 2022. Skratka TPO znamená čas (T – Time), ktorý slúži ako regulátor trhu, cena (P – Price), ktorá slúži ako uvádzač a spolu vytvárajú príležitosť na nákup a predaj (O – Opportunity). Profil je rozdelený do 30 minútových časových rámcov (tzv. Periód) označených písmenami abecedy. Prvá polhodina je teda označená písmenom „A“. Pri pohľade na Graf č.1 preto vieme vyhodnotiť, že trh o 15:30 CET otvoril na cene 3969,00 (označené žltou farbou) a následne sa 30 minút cena pohybovala medzi 3961,00 a 3974,75. V B perióde (16:00-16:30) nastala extenzia smerom nahor až po 3979,00 atď. 

Najdôležitejším poznatkom vyplývajúcim z Grafu č.1 je fakt, že z dôvodu pripisovania TPO do riadku za sebou vzniká relatívne štandardne rozdelené pozorovanie záujmu trhových participantov o konkrétne ceny. Riadok s najväčším počtom písmen teda reprezentuje cenu, o ktorej bol najsilnejší konsenzus počas daného dňa alebo takzvaná „férová cena“ (Point of Control). Naopak riadky s malým počtom písmen (napríklad 3080-3082 v C perióde) reprezentujú cenové hladiny, o ktoré jedna alebo druhá strana nejavila záujem (v príklade C periódy bola cena príliš vysoká pre nakupujúcich).

Hodnota

TPO je dôležité pochopiť z dôvodu uvažovania nad cenovými fluktuáciami vo forme profilov, resp. Gaussovych kriviek alebo tzv. štandardných rozdelení. Samozrejme na trhu takmer nikdy nevznikajú ideálne štandardné rozdelenia, ale jasne môžeme sledovať distribúciu s určitými parametrami pravidelnosti.

Pre lepšie pochopenie konceptu si uveďme nasledovný príklad.

Príklad č. 1 – Autobazár

Predstavme si trhové prostredie obchodníkov s autami. Do aukcie vstupujú rôzni participanti s rôznymi záujmami, ktorých vieme vo všeobecnosti rozdeliť do 2 skupín:

 • Skúsení obchodníci – profesionálni predajcovia áut, často zamestnanci autobazárov alebo showroomov.
 • Neskúsení obchodníci – jednotlivci alebo firmy vstupujúce na trh bez hlbších znalostí aktuálneho trhového prostredia, kvôli osobným potrebám nákupu alebo predaja auta/áut. 

Participanti sa zúčastňujú aukcie ako nákupcovia aj predajcovia. Predstavme si teda konkrétnu nekonečnú aukciu napríklad s modelmi auta, ktoré má 150.000 najazdených km. Skúsení obchodníci vedia, že férová cena za dané vozidlo sa pohybuje okolo 1000 €. Vďaka tejto znalosti sa zúčastňujú aukcie ako kupujúci na cenách pod 1000 €, pretože vedia, že je len otázkou času kedy budú môcť svoj tovar znovu odpredať za 1000 € alebo drahšie a tým pádom vytvoriť profit. Rovnakú výhodu majú, aj keď sa zúčastnia aukcie ako predajcovia na všetkých cenách prevyšujúcich 1000 €, pretože vedia, že je len otázkou času, kedy budú vedieť doplniť svoje zásoby za 1000 € alebo lacnejšie a tým pádom vytvoriť profit.

Neskúsení obchodníci sú často tlačení časom a emóciami. Preto sú ochotní nakupovať za vyššie ceny a predávať za nižšie ceny ako je optimálnych 1000 €. Taktiež však nedokážu presne vyhodnotiť, aká je férová cena týchto áut, a preto sa nechajú ovplyvniť argumentáciou obchodníkov, prečo práve toto auto má cenu 1200 € alebo 800 €.

Aukčná teória a TPO

Predtým, ako budeme pokračovať v príklade, rozoberieme si túto aukciu na základe aukčnej teórie a TPO. V každom momente je iba určitý počet potencionálnych kupujúcich a predavajúcich, ktorí sa vedia zúčastniť aukcie – aukcia je regulovaná časom. Fakt, či obchod prebehne alebo nie, je ovplyvnený cenou – cena slúži ako uvádzač na reálnej aukcii. Spolu tvorí vhodný čas a vhodná cena príležitosť na realizáciu obchodu = TPO. Tento prístup sa výrazne líši od iných teórií vysvetľujúcich trhové fluktuácie. Často je cena opisovaná ako „vševedúca“. Inými slovami, že obsahuje všetky aktuálne informácie a teda, že cena má vždy pravdu. AMT vychádza presne z opačného predpokladu – cena vždy klame, pretože cena je len číslo, na ktoré chcú predajcovia nalákať kupujúcich a vice versa.

Keby sme aplikovali profilové zobrazenie na všetky transakcie, ktoré prebehli na trhu s uvedenými autami, zistili by sme, že najväčší počet transakcií prebehol okolo férovej ceny 1000 €. Postupným vzďaľovaním sa od férovej ceny by sa počet transakcií znižoval, až by sme sa dostali na úplné extrémy obchodného rozmedzia s 1 transakciou za 700 € a 1 transakciou za 1300 €. Následne by sme si zadefinovali 1 štandardnú deviáciu všetkých prebehnutých transakcií (označenú na Grafe č.1 modrou farbou), ktorá by reprezentovala skutočnú hodnotu (value) na trhu. Tento rozsah by sa nachádzal medzi 950-1050 €.

Opísané prostredie sa v aukčnej teórií nazýva rovnováha (balance) a je najjednoduchšou formou aukcie. Skúsení traderi dokážu takto profitovať s minimálnym rizikom.

Zmena rovnováhy

Rovnovážny režim je narušený v momente, keď prichádzajú na trh nové informácie pozmeňujúce parametre valuácie. Pre nadviazanie v našom príklade s autami sa vráťme do obdobia počas roka 2021. Novou informáciou bola čipová kríza, ktorá spôsobila dlhé dodacie lehoty nových motorových vozidiel. Z nakupujúcich sa stali agresívni participanti na trhu ojazdených áut, predajcovia sa stali pasívnymi. Na trhu nastáva nerovnováha medzi dopytom a ponukou (imbalance). Najmä skúsení obchodníci nevstupovali aktívne na stranu predajcov, pretože si uvedomovali, že čas hrá v ich prospech a hodnota ich zásob rastie. Taktiež nemali dostatok informácií o povahe trhových podmienok, aby vedeli odhadnúť férovú cenu. Z dôvodu absencie jednej strany participantov nastal výrazný rast cenovej hladiny.

Po istom čase, kvôli rastúcej cene začal ochladzovať dopyt. Najvyššia exekuovaná transakcia prebehla na cene 2500 € a na trhu ostalo ticho. Skúsení obchodníci, ktorí veľkú časť svojich áut nakúpili v predchádzajúcej rovnováhe za 1000 €, si uvedomili svoju príležitosť. Začali prichádzať „zľavové ponuky“ za 2400 €, neskôr 2300 €. V tomto momente sa trh dostáva do fázy objavovania novej rovnováhy (price discovery). Rozdiel medzi férovou cenou nákupcov a predajcov sa výrazne líši. Z dôvodu nízkeho objemu sa misky váh medzi dopytom a ponukou neustále menia a pozorujeme navýšenú cenovú volatilitu. Postupom času a s dostatočným množstvom obchodných dát si začínajú byť profesionálni obchodníci istejší férovou cenou, ktorá sa ustáli okolo úrovne 2000 €. Trh sa opäť dostáva do rovnovážneho stavu. Nová férová hodnota sa vytvorí na cenách medzi 1900-2100 €, s občasnými extrémami vybočujúcimi z daného rozmedzia, no cena už nepresiahne 2500 €.

Fenomén, ktorý sme opísali vyššie, je takzvaný prebytok (excess) a nastáva v extrémne emocionálnej situácii na trhu počas silného momenta. Vo všeobecnosti považujeme trhový extrém bez prebytku za slabú štruktúru (poor high/low) z dôvodu nevyužitia maximálneho potenciálu trhových participantov. De facto sa pri prebytku v našom príklade stalo, že všetci trhoví participanti, ktorí potrebovali nakúpiť auto za akúkoľvek cenu, už svoj obchod uskutočnili a preto neostal nikto ochotný nakupovať. Tento fakt nám poukazuje na dôležitý poznatok vyplývajúci z AMT.

Nakupujúci participant sa v moment svojho nákupu stáva potencionálnym predajcom a vice versa. Z tohto dôvodu, rastový trend končí v momente najväčšej eufórie, kedy nakúpil už každý, kto bol ochotný nakupovať a klesajúci trend končí v momente najväčšej depresie, kedy predal aj ten posledný veriaci.

Predstavme si TPO zobrazenie všetkých transakcií uskutočnených na nami pozorovanom trhu s týmto autom. Videli by sme:

 • 2 hlavné distribúcie:
 • Okolo 1000 € so zónou value 950-1050 €
 • Okolo 2000 € so zónou value 1900-2100 €
 • Hodnoty s nízkym počtom písmen tvoriace extrémy rovnováh:
 • 800-950 €
 • 1050-1200 €
 • 1600-1900 €
 • 2100-2400 €
 • Hodnoty s nízkym počtom písmen reprezentujúce dobu trvania nerovnováhy:
 • 1200-1600 €
 • Hodnoty s jediným písmenom opisujúce prebytok:
 • 700 €.

Zhrnutie dôležitých informácií:

 • Cenové fluktuácie sa dajú spracovať do formy profilov (market profile, volume profile), s ktorými sa jednoduchšie uskutočňujú štatistické operácie.
 • Férová cena (Point of Control) je hodnota, na ktorej trh strávil najviac času (market profile) alebo prebehlo najviac transakcií (volume profile).
 • Hodnota (value) je oblasť reprezentovaná 1 štandardnou deviáciou okolo Point of Control.
 • Trh sa neustále presúva medzi režimami: rovnováha (balance) -> nerovnováha (imbalance) -> objavovanie novej rovnováhy (price discovery) -> rovnováha (balance).
 • Prebytok (excess) znamená, že pokračovanie v aktuálnej aukcii nie je možné z dôvodu absolútnej vyčerpanosti ochotných participantov.

Autor: Ľuboš Polakovič, Hedge Fund Analyst Stonebridge Capital

ZDIEĽAŤ

Odoberajte náš newsletter

V prípade záujmu o odber našich článkov, publikácií a noviniek, nám zanechajte svoju e-mailovú adresu.  Prečítal som si a súhlasím s Podmienkami používania a s Ochranou osobných údajov.*